Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA

O nas

Profil Fundacji:
Polska Fundacja Oświatowa Edukacja jest pozarządową organizacją non-profit. Działalność Fundacji jest finansowana przede wszystkim z dobrowolnych wpłat osób fizycznych i instytucji. Uzyskiwane środki w całości są przeznaczane na działalność statutową Fundacji. Zarząd Fundacji pracuje bez wynagrodzenia.

Nasz cel:
Naszym celem jest prowadzenie działalności naukowej, wspieranie edukacji w Polsce. Promujemy edukację poprzez: ułatwianie dostępu do wiedzy i możliwości kształcenia się, upowszechnianie polskiej kultury i wiadomości o Unii Europejskiej, oraz działalność dobroczynną poprzez finansową pomoc osobom uczącym się.

Działania Fundacji:
- upowszechnianie w społeczeństwie świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania swej wiedzy;
- upowszechnianie najnowszych technik nauczania;
- promocja i popularyzacja kultury i sztuki współczesnej w Polsce i na świecie;
- promocja młodych artystów i twórców różnych dziedzin kultury;
- tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia;
- promocja i wspierania młodych kuratorów i krytyków sztuki;
- promocja nowych zjawisk w kulturze;
- edukacja dzieci i młodzieży w zakresie sztuki współczesnej i innych obszarów kultury;
- integracja środowisk twórczych;
- integracja sztuki i nauk humanistycznych;
- budzenie wrażliwości na tematy społeczne i aktualne.
- pomoc edukacyjna dla dzieci niewidomych, słabowidzących i niepełnosprawnych;
- organizaja i prowadzenie zajęć terapeutycznych, arteterapii, warsztatów artystycznych;
- organizowanie wystaw, wernisaży, przedstawień i projektów artystycznych w Polsce i na świecie;
- organizowanie konkursów artystycznych;
- organizowanie konferencji, dyskusji, spotkań, warsztatów, szkoleń, upowszechnianie świadomości o konieczności stałego rozwoju oraz podnoszenia swoich kwalifikacji,
- organizowanie wszelkich imprez związanych z promocją;
- upowszechnianie i prezentacja polskiej kultury za granicą;
- fundowanie stypendiów dla młodych artystów i kuratorów, dla dzieci szczególnie uzdolnionych, dla osób z biednych rodzin o wybitnych osiągnięciach w nauce;
- organizowanie wymiany naukowej, artystycznej;
- działania wydawnicze upowszechniające wytwory kultury;
- prowadzenie portalu internetowego z informacjami o naszych projektach i realizacjach, edukacji w Polsce i na świecie, Unii Europejskiej, ofertach stypendialnych, bezpłatnych szkoleniach i pomocach naukowych, 
- prawadzenie serwisu internetowego umożliwiającego dzieciom niewidomym i słabowidzącym darmowy dostęp do lektur szkolnych i pomocy naukowych w wersji audio;
- współpraca z innymi podmiotami przy realizacji wybranych projektów;

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.


KONTAKT

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani prowadzoną przez nas działalnością, uczestnictwem w naszych projektach, korzystaniem z naszego logo, umieszczeniem reklamy sponsora na naszej stronie, lub wsparciem finansowym Fundacji, prosimy o kontakt z nami.

Adres pocztowy:
Polska Fundacja Oświatowa Edukacja Próchnika 51/11,
90-712 Łódź, Polska

Dane konta bankowego:
Polska Fundacja Oświatowa Edukacja PKO B.P. SA VI Oddział Łódź 90 1020 3408 0000 4602 0159 1304

Poczta elektroniczna:
biuro@fundacja-edukacja.pl

Jesteśmy w bazie Polskich Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl

Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA

Copyright Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA