Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA

Euro-edukacja

CORDIS unijny serwis informacyjny na temat badań i innowacyjności - ukazał się w wersji polskojęzycznej. Serwis ma się przyczynić do zwiększenia polskiego uczestnictwa w programach badawczych Unii Europejskiej. Jest to serwis interaktywny, zawierający 125 tysięcy stron internetowych. "Szukanie zaawansowane" pozwala na wyszukiwanie w 10 kategoriach w ramach ponad 20 tematów-aspektów: atomistyka, bezpieczeństwo, biologia, biotechnologia, budownictwo, edukacja, ekonomia, energia, nnowacje, informacja-media, magazynowanie, matematyka, medycyna-zdrowie, metrologia, nauki o ziemi, ochrona środowiska, odpady, paliwa, prawo-prawodawstwo, przemysł, rolnictwo, rybołówstwo, społeczeństwo, technologia materiałów, telekomunikacja, transport, współpraca, żywność. http://cordis.europa.eu/pl/home.html

Programy edukacyjne w Unii Europejskiej
DOROTA LEWCZUK-BIANCO
RADCA MINISTRA W DEPARTAMENCIE PRAWA EUROPEJSKIEGO

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy w Unii jest jakiś system stypendiów dla wybijających się uczniów, by mogła z niego skorzystać moja córka? Szczegółowych informacji dotyczących możliwości skorzystania z którejś z form wsparcia finansowego najlepiej szukać na stronie internetowej Komisji Europejskiej, pod następującym adresem: europa.eu.int/comm/education/index_en.html

Większość programów edukacyjnych i kulturalnych otwarta jest na udział uczniów, studentów, nauczycieli lub placówek z państw stowarzyszonych z Unią Europejską, w tym także z Polski. Unia Europejska realizuje wiele różnych programów mających na celu wspieranie i rozwój edukacji i kultury w Europie. Programy te obejmują zarówno uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich (program "Comenius"), jak i studentów (programy "Socrates" i "Tempus"). Istnieją również programy dotyczące kształcenia i doskonalenia zawodowego (program "Leonardo da Vinci") lub nauczania i doskonalenia znajomości języków obcych (programy "Lingua" oraz "Comenius Language Project") oraz doskonalenia i rozwijania systemu kształcenia otwartego i na odległość (program "Minerva"). Należy zauważyć, że większość tych programów realizowana jest za pośrednictwem krajowych placówek edukacyjnych, bez względu na ich status (prywatne czy publiczne). Tak więc wnioski o dofinansowanie poszczególnych projektów powinny składać właśnie takie instytucje.

Wyjątek stanowią stypendia finansowane przez Unię Europejską przeznaczone na tzw. mobilność, czyli umożliwiające studentom naukę za granicą (zazwyczaj są to minimum trzy miesiące, maksymalnie rok). Stypendia te - mimo, iż fundowane przez Unię Europejską w ramach programów realizowanych za pośrednictwem placówek krajowych - wypłacane są bezpośrednio studentom. Służą pokryciu części kosztów nauki w innym państwie. Wsparcie finansowe ze strony wspólnoty w pozostałych formach jest najczęściej wypłacane instytucjom krajowym w celu realizacji konkretnych programów. Przykładem mogą być projekty polegające na ustanowieniu partnerstwa między co najmniej trzema szkołami, w trzech różnych państwach, w ramach programu "Comenius".

W Unii Europejskiej od wielu lat zagadnienia związane z kształceniem lub dokształcaniem młodzieży na każdym etapie edukacji uważane są za jeden z priorytetów. Wynika to z potrzeb szybko rozwijającego się społeczeństwa oraz jednolitego rynku, w tym także rynku pracy.

Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA

Copyright Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA